Risan Bilje – izlijevanje mazuta

Dana 08.08.2011. godine obaviješteni smo da je došlo do izlivanja mazuta iz rezervoara u prepumpnoj stanici,  šahtama, kanalima, prepumpnoj stanici morske vode, kao i plaži.

Od 17.08.2011. godine do 30.08.2011. godine izvršena je  sanacija na lokaciji –“Risan bilje“  u Risnu.

Prilikom sanacije upotrebljeni su apsorbensi, disperzenti, plutajuća brana i plutajući upijači.

Izvršeno je ispumpavanje 37 m3 zauljane vode i mazuta, kao i 67,68 t zauljanog zemljišta.