Risan Bilje – izlivanje mazuta

Dana 08.08.2011. godine obaviješteni smo da je došlo do izlivanja mazuta iz rezervoara u prepumpnoj stanici,što je dovelo do kontaminacije šahti, kanala, prepumpne stanice morske vode kao i plaže.

Sanacija je izvršena u periodu od 17.08.2011. do 30.08.2011. godine

Prilikom sanacije upotrebljeni su apsorbenti, disperzenti, plutajuća brana i plutajući upijači.

Izvršeno je ispumpavanje 37 m3 zauljane vode i mazuta, kao i 67,68 t zauljanog zemljišta.