Remedijacija lokacije kontaminirane PCB-om – Kombinat Aluminijuma Podgorica (2022)

Projekat je sproveden u saradnji sa UNDP-om. Kompanija „Hemosan“d.o.o. je isporučila neophodnu opremu, uključujući potrošni materijal i rezervne djelove, kvalifikovano osoblje itd. za obavljanje sledećih aktivnosti:

  • Aktivnost 1 – Priprema lokacije za sanaciju
  • Aktivnost 2 – Remedijacija tla iskopavanjem i postavljanjem pokrivnog sloja
  • Aktivnost 3 – Asfaltiranje betonske ploče
  • Aktivnost 4 –  Transport i tretman kontaminiranog zemljišta