Zbrinjavanje PCB kontaminiranog otpada i zemljišta (2021)

Projekat je sproveden u saradnji sa UNDP-om. Kompanija „Hemosan“ d.o.o. je bila zadužena za:

  • pakovanje/prepakivanje PCB otpada
  • obezbeđivanje odgovarajućih dozvola/dokumenata za izvoz, tranzit, uvoz i transport,
  • planiranje konkretnih datuma za operacije pakovanja i otpreme
  • 49,82 tone otpadnog PCB ulja, PCB kontaminirane ambalaže, folije i krpa uspješno je izvezeno  u Švajcarsku
  • 174,94 tone praznih PCB transformatora, PCB kondenzatora i praznih PCB transformatora bez jezgra je izvezeno u Rumuniju.